Të paktën 7 arsye pse duhet të ruhet taksa e sheshtë në Shqipëri

Gunther Fehlinger

 1. Taksa e sheshtë prej 10% është baza e të gjithë investitorëve ekzistent ndërkombëtarë dhe shqiptarë si dhe e planeve të biznesit. Është një ndryshim i madh në llogaritje dhe e bënë Shqipërinë një vend tërheqës për të investuar. Taksa progresive do të shkatërrojë Shqipërinë, si një vend për të bërë biznes, në momentin më të keq të ciklit ekonomik.
 2. Maqedonia, Kosova dhe Mali i Zi kanë kod taksimi të ngjashëm. Shqipëria do të humbasë konkurencën rajonale për tërheqjen e investitorëve, këta  investiorë të rinj do të gjejnë destinacione më tërheqëse në vitet në vazhdim.
 3. Taksa e sheshtë ka qënë dhe është një mjet i thjesht marketingu për të tërhequr investimet e huaja.
 4. Shqipëria ka një raport të keq me pajtimin taksor kur sistemi i taksimit ishte progresiv. Madje dhe në prezencë të sistemit të taksës së sheshtë pati një rritje graduale të pajtueshmërisë dhe pritet që të ketë një efekt minimal në të ardhura në prani të taksës progresive. Në nivelet më të larta, aty ku realizohen dhe të ardhurat reale, me shumë mundësi do të jenë menaxherët ndërkombëtarë dhe stafi i kompanive ndërkombëtare të cilët do të jenë duke paguar të plotë taksën e re dhe ata do ti zbresin këto nga të ardhurat duke e mbuluar këtë me një cmim të lart që do t’ju zhvendoset konsumatorëve.
 5. Taksimi progresiv në thelb është një lloj frene në rritjen e lëvizshmërisë të një klase të mesme të shkolluar që nuk zotëron të ardhura nga dividenti apo nga qeraja por që varet nga aftësia e saj për të fituar të ardhura në tregun e punës. Është më efektive të zhvendosemi në drejtim të tatimit mbi pronën duke tatuar prona të shumta dhe pronarë të pronave të paluajtshme sesa të aplikohet taksa progresive mbi të ardhurat dhe pagën.
 6. Rekomandohet fokusimi i reformave politike në pensione dhe sigurinë sociale, reformimin e tregut të punës ashtu si Schröeder Agenda 2010 e cila e ka ndihmuar të reformohet Gjermaninë dekadat e fundit dhe e ka bërë atë rezistente ndaj krizës aktuale ekonomike.
 7. Për të kthyer Shqipërinë në një shtet me mirëqënien e Europës Perëndimore në këtë stad zhvillimi është një ide e gabuar, e cila do të zvogëloj potencialin e zhvillimit dhe perspektivat afatmesme të  platformës tuaj për Shqipërinë Europiane. Eshtë mirë të zgjidhet reforma e shteteve të Europës Lindore si model dhe jo mirëqënia e shteteve të Europës Perëndimore. Shqipëria ka nevojë për një reformim tjetër edhe në konkurrencë, për të arritur këtë edhe nëse fokusimi në rishpërndarje do të niste tani, do të merrte më shumë kohë. Fokusohuni në Rritje, Punë dhe Konkurueshmëri dhe taksa e sheshtë është një shtyllë e rëndësishme në këtë axhendë.

______________________________________________________________

English version:

At least 7 reasons for saving Flat tax in Albania

 1. The Flat Tax of 10% is the basis for all existing international and Albania investors and business plans and cases. It is a major change in calculations and makes Albania a very attractive place to do business. Progressive taxation will deteriorate Albania as a business location at the possible worst moment in the economic cycle.
 2. Macedonia. Kosovo and Montenegro have a similar tax code. Albania will loose regional competitive attractiveness and new investors will choice more attractive destination in the coming years.
 3. The flat tax was and is a perfect and simple marketing tool for attracting foreign investors.
 4. Albania has a bad record with tax compliance with progressive taxation. Even under the flat tax system there was only gradually increasing compliance and so minimal revenue effect can be expected with progressivity. On the top scale where real revenue can be made it will be mostly the international managers and the staff of international companies paying the new tax in full and they will deduct in from earnings and hand it over to consumers.
 5. Better to shift towards property tax reaching the multiple land and property owners and the real rich much more effective then progressive taxation on salaries and incomes. Progressive taxation is basically a kind of brake on upward mobility of the educated middle class without income from dividends or rent but just depending on their skills on the labor market to earn income.
 6. We recommend focusing political reform capital on pension and social security and labor market reform like Schroeder Agenda 2010 which has helped to reform Germany in the last decade and make it resistance to the present economic crisis.
 7. To turn Albania into a Western European welfare state at this stage of development is a fallacy which will reduce the development potential and the medium term prospects of your platform for a European Albania. Please we urge you to choice the Eastern European reform state as models and not the Western European welfare state. Albania needs another generation of reform and competitiveness to reach this level and if now the focus on redistribution starts it will take even longer. Focus on Growth, Jobs and competitiveness and the flat tax is a vital pillar of this agenda.

2 thoughts on “Të paktën 7 arsye pse duhet të ruhet taksa e sheshtë në Shqipëri

 • June 27, 2013 at 11:24 pm
  Permalink

  I totally agree, in order to foster competitiveness we need to maintain the flat tax and stay away from the welfare state model. I have to make one remark although, on your thought about the property tax. To my opinion even a property tax is very early to be thought about Albania. This is because we have still problems with the land registration, there are so many trials and thousands of homes without proper registration. Having a property tax in this reality would cause even a bigger moral hazard than the progressive taxation because of this reality.

Leave a Reply